ประวัติโดยย่อ
กลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ (TGP) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จึงได้มีการจัดรูปแบบการบริหารภายในองค์กรโดยมีเป้าหมายในการบริหารบุคลากรในเครือให้มีความตื่นตัวและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเพื่อให้ทุกขั้นตอนของการทำงาน มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุดังกล่าวกลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ จึงได้กระจายจุดจำหน่ายไปยังหลายพื้นที่ในภาคตะวันออก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยราคาที่เป็นธรรมเรามีเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ใช้สำหรับวิเคราะห์คุณภาพก๊าซก่อนจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า นอกจากนี้ TGP ยังได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (Filling and Distribution of Gases to Customers) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 นอกจากการจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ แล้ว TGP ได้รับการเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ โดยให้บริการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซประเภท 1 ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

จำหน่าย ก๊าซอุตสาหกรรม และก๊าซทางการแพทย์   อาทิเช่น ก๊าซออกซิเจน (Oxygen), ก๊าซอาร์กอน(Argon), ก๊าซไนโตรเจน(Nitrogen), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์(Carbon Dioxide), และก๊าซอื่นๆ

รายละเอียดของบริษัทฯ
กลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ (TGP Group) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคตลอดเวลา กลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซได้มีการจัดการรูปแบบบริหารจากภายในองค์กร ซึ่งตั้งเป้าหมายให้บุคลากรในองค์กรมีความตื่นตัว รับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กร เพื่อให้ทุกขั้นตอนในการทำงานมีความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ กลุ่มธุรกิจไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ จึงเกิดขึ้นและได้สร้างเครือข่ายในการจัดจำหน่ายสินค้าให้สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่ และราคาที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

กลุ่มธุรกิจในเครือ ประกอบด้วย
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ 
ตั้งอยู่ที่     : 365 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร         : 038-611-050
ให้บริการ   : จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

2. บริษัท ไทยไดมอนด์ก๊าซ จำกัด
ตั้งอยู่ที่    : 116-117 หมู่ 5 ถ.สาย3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทร        : 081-344-1233
ให้บริการ  : จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

3. บริษัท ชลบุรีออกซิเจน จำกัด
ตั้งอยู่ที่   : 9/12 หมู่ 4 ถ.สายนาวัง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร       : 038-236-972
ให้บริการ : จังหวัดชลบุรี และในพื้นที่พัทยา

4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากแซงออกซิเย่น

ตั้งอยู่ที่   : 16/2 หมู่ 9 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
โทร       : 039-354-824-5
ให้บริการ : จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์อ๊อกซิเจน
ตั้งอยู่ที่   : 133 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร       :  037-298-199
ให้บริการ : จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอ๊อกซิเจน
ตั้งอยู่ที่   : 123 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
โทร       : 039-518-149
ให้บริการ : จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง

7. บริษัท ไทรงามออกซิเจน จำกัด 
ตั้งอยู่ที่   : 333/3 หมู่ 6 ถ.สาย 317 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
โทร       : 039-497-735
ให้บริการ : จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สามารถตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ประเภท 1 ตามประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบ ภาชนะบรรจุก๊าซ พ.ศ.2550  และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับ การผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ.2547 ข้อ 27 กำหนดให้มีการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ตามประกาศฉบับนี้ต้องกระทำโดยหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า ด้วยข้อกำหนดทั่วไป ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบ